Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van De Kleine Veilige Haven. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website en dienstverlening aan u aanbieden.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer :  praktijk de Kleine Veilige Haven, geregistreerd bij de KvK onder nummer 77923634

–  Counselor / coach : Nel Snaterse

Opdrachtgever : de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.

– Cliënt : de natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching/counseling, of aanverwante werkzaamheden.

Diensten : alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht.

Overeenkomst : de tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden.

– Partijen : de opdrachtnemer en de opdrachtgever/cliënt

Artikel 2 –  Toepasselijkheid van deze voorwaarden

* De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, ook de op afstand tot stand gekomen overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

* Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

* Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en opdrachtnemer treden dan in overleg om nieuwe bepaling ter vervanging overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke opdrachten en vervolgopdrachten.

* Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

Artikel 3 – Het aanbod en de Overeenkomst.

* Alle door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders  is aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan opdrachtnemer is bevestigd.

*Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

* Het aanbod is vrijblijvend en de opdrachtnemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

* Het aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor de opdrachtgever en cliënt duidelijk is wat de rechten en plichten zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

* Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de opdrachtnemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de opdrachtnemer is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.

Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst

* De opdrachtnemer voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

* Wanneer de Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid  voor de uitvoering van de taak ven de daarbij behorende werkzaamheden van derde.

* De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de  ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

* Stelt de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk door de opdrachtnemer redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens  of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5 – Geheimhouding

* Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen de Opdrachtnemer en de Cliënt plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan de Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten, tenzij de Cliënt hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming geeft.

Artikel 6 – Intellectuele eigendommen

* Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis  van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden toto individuele Opdrachtgevers c.q. Cliënten.

* Het gebruik van de informatie op de website is gratis zolang deze niet gekopieerd of verspreidt wordt, of op andere manieren  gebruikt of misbruikt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Kleine Veilige Haven is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of anderzijds op de deze website te hergebruiken.

Artikel 6 – kosten en betaling

*  Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de geboden diensten niet verhoogd.  Tenzij zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. En dan alleen indien de Opdrachtgever / Cliënt de Overeenkomst kan opzeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging in gaat.

* Betaling dient te geschieden op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

* Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum, is de Opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtnemer is vanaf dat moment gemachtigd het opeisbare bedrag met vertragingsrente , gelijk aan de wettelijke rente op te eisen.

* De Opdrachtgever verplicht zich een afspraak tijdig ( minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

Artikel 7 – Klachten

* Beantwoordt een verleende dienst niet aan hetgeen de opdrachtgever redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de opdrachtgever opdrachtnemer daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 2 maanden na de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

* De opdrachtgever geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat opdrachtnemer in staat is hierop adequaat te reageren. Opdrachtgever dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de partijen.

* Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat de opdrachtnemer gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

* De opdrachtgever dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken en is verantwoordelijk dat een ingebrekestelling ook daadwerkelijk (tijdig) de opdrachtnemer bereikt.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

* De opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

* Indien de opdrachtnemer aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

* Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

* Elk recht van de opdrachtgever op schadevergoeding van de opdrachtnemer vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 9 – Overmacht

* Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor de opdrachtnemer 1 of meer verplichtingen naar de opdrachtgever niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat de opdrachtnemer er weer aan kan voldoen. Duurt de overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen of langer, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

* Tot overmacht situaties kan worden gerekend – doch niet uitsluitend – : noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen etc.); onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weeromstandigheden en werkonderbrekingen.

* De opdrachtnemer is in een overmacht situatie geen enkele (schade) vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Artikel 10 – Wijziging algemene voorwaarden

* De opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

* Grote inhoudelijke wijzigingen zal de opdrachtnemer zoveel mogelijk vooraf met de opdrachtgever bespreken.

* De opdrachtgever is gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeen komst op te zeggen.

Artikel 11 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

* Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

* Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat de opdrachtnemer bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

* Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing

* De Nederlandse rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd/praktijk houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 02 juni 2020 te Rotterdam.