Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik , als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.

Uw dossier kan aantekeningen bevatten over uw gezondheidstoestand en gegevens over de behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij :

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben toe uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De grondslag voor het verwerken van jou persoonsgegevens zijn :

 • Het afhandelen van jouw betalingen
 • Het verzenden van een nieuwsbrief en/of aanbod
 • Je kunnen bereiken (bellen/e-mailen)  om de dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • Om goederen of diensten bij je af te leveren
 • De Kleine Veilige Haven analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jou voorkeur
 • De Kleien Veilige Haven verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • Om de website veilig en soepel te laten functioneren (bijvoorbeeld jou IP-adres om spammails te blokkeren)

 De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden :

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik  of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ik de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam
 • Adres en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer
 • Gezinssituatie
 • Werkzaam bij/studie
 • Huisarts
 • Gegevens over (ingrijpende) gebeurtenissen in uw leven
 • Gegevens over uw (geestelijke en lichamelijke) gezondheid
 • Gegevens over de aanmeldklacht

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouders is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met ons via info@dekleineveiligehaven.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Kleine Veilige Haven neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Kleine Veilige Haven) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Kleine Veilige Haven bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Tijdens de behandeling bouw ik een dossier op, met daarin de voorbereiding van onze sessies en een korte weergave van het verloop ervan. Je levensverhaal kan daar ook toe behoren. Dit dossier dient geen ander doel dan als geheugensteun voor mij; tijdens ons traject en in het geval dat je een vervolgvraag heb. Op jou verzoek verwijder ik dit dossier direct na afsluiting van ons traject.
 • Dossier                                : 2 kalenderjaren, na afsluiten van ons traject.
 • Persoonsgegeven           : 7 kalenderjaren, ten behoeve van de Belastingdienst

Al jou gegevens bewaar ik op papier en op een losse harde schijf, in een afgesloten kast, waar alleen ik toegang toe heb.

Delen van persoonsgegevens met derden.

De Kleine Veilige Haven verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

De Kleine Veilige Haven gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Kleine Veilige Haven en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar webmaster@dekleineveiligehaven.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
De Kleine Veilige Haven wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Kleine Veilige Haven neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@dekleineveiligehaven.nl